Telephone
0 212 533 65 32
Telephone Extension
1452
Fax
0212 534 09 65
 
Prof. Dr. Mehmet AKAD
Faculty / Institute / School
Department
Administrative Duties
 • Scientific Arbitratorship İstanbul Chamber of Commerce University Faculty of Law, Erzincan University Faculty of Law, İstanbul University Faculty of Law, Annale and Kocaeli University Faculty of Law Journals.
Research Areas
State Doctrines, Fundamental Rights and Freedoms, Human Rights, Turkish History of Law, Political Science, Pressure Groups


Education

Degree

Area

University

Date

B.A./B.S./LL.B.

Law

İstanbul University

1970

Ph.D.

General Public Law

İstanbul University

1975

Academic Titles
Associate Professor                       March 31st, 1981
Professor                                       November 15th, 1990

Teaching Experience (within the last 3 years)
General Public Law, Turkish History of Law,Human Rights, Political Science, Parliament Law, Election LawPublications (within the last 5 years)
Publications in International Refereed Journals
L’évolution du concept de” Libertés Publiques”  Dans Les Constitutions Turques et Françaises (Development of Public Freedoms Concept in French and Turkish Constitutions), Etude Comparative in Annale de La Faculté Droit D’Istanbul,s.42,1979.

Publications in National Refereed Journals
 1. Machiavelli Bodin ve Hobbes Monarşi Anlayışı (Monarchy Perception of Machiavelli Bodin and Hobbes), İÜHFM, C XL, sayı 14 sayf.553.
 2. Genel Kamu Hukukunun Alanı ve Metodu Üzerine Bir Araştırma (A Research on Area and Metod of General Public Law), MÜHF 10 Yıl Armağan İstanbul 1993. syf 63 vd.
 3. İki Aktüel Konu Üzerine Düşünceler (Thoughts on Two Current Matter), Argumentum, Kasım 1992, Yıl 3 syf 53 vd.
 4. Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararı Üzerine Düşünceleri (Thoughts of the Supreme Court of Appeals on Two of Its Decisions), Hukuk Araştırmaları Derneği MÜHF.Yay., Ocak-Aralık 1989, C4, Syf 2.
 5. 1982 Anayasası’nın 5.maddesi Üzerine Bir Karşılaştırma ve İnceleme Denemesi (Comparison and Evaluation Essay on Article 5 of 1982 Constitution), Adalet Der.1981 Mart-Nisan syf.2.
 6. 1989 Fransızca İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin Getirdiği Özgürlük Anlayışı  ve Türk Anayasalarına Etkisi (Freedom Perception Brought by 1989 French Human and Citizen Rights Communique and Its Effect on Turkish Constitutions), Hukuk araştırma MÜHF yay Ocak-Aralık 1990 C5 syf.1 vd.
 7. Siyasal İlginin Zayıflaması (Decay of Political Interest), Hufsi TİMUR’un Anısına Armağan, İÜHF.yay.İst.1979.
 8. Anayasa Yargısı Üzerine Gözlemler (Observations on Constitutional Jurisdiction), Yargı Der.sayı 37 İstanbul 1979.
 9. Anayasa Mahkemesi’nin 48. maddesindeki Sosyal Güvenlik Hakkı Üstüne Bir Kararın Çözümlenmesi (Settlement of a Decision of the Constitutional Court on Social Security regulated under Article 48),  İÜHFD, CXLII, 1977.
 10. Anayasa Değişikliği Üzerine Bir Not: Siyasal Katılmanın Niteliği ve Boyutları (A Note on Constitutional Amendment: Character and Dimensions of Political participation), Galatasaray Üniversitesi Coşkun Kırca’ya  armağan yay.2 İstanbul 1995 syf. 7 vd.
 11. Radyo-Televizyon Yasası ve Uluslararası Hukukda Karşılaştırma (Radio-TV Law and Comparison in International Law), İÜHF. İlhan Akın’a Armağan 1999.
 12. Küreselleşme  Süresinde  Türkiye Üzerine Bir Deneme (an Essay on Turkey in the Process of Globalization), YTÜHF.D.CI syf.I 2003
Books and Book Chapters
 • Baskı Gruplarının Siyasi İktidarla İlişkileri (Relation of Pressure Groups with Political Power), İÜ.H.F.yay.1976.
 • Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10.md.si. (Article 10 of 1961 Constitution as a matter of Theory and Practice), İ.Ü.H.F.yay.1984.
 • Genel Kamu Hukuku Ders Notları (Course Notes of General Public Law), MÜHF.Mez.Der.y.İstanbul,1989.
 • Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı (Social Security Right in Theory and Practice), Kazancı y.İstanbul,1992.
 • Genel Kamu Hukuku (General Public Law), 2.Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi,1997.
 • 1982 Anayasasının Anayasa Mahkemesi Kararları açısından İncelenmesi (Evaluation of 1982 Constitution from the aspect of the Supreme Court of Appeals Decisions), Alkım yay.İstanbul,1998, Doç.Dr.A.Dinçkol ile birlikte.
 • Genel Kamu Hukuku (General Public Law), Der y.İstanbul, 2000, Doç.Dr.Bihterin Dinçkol ile birlikte.
 • Genel Kamu Hukuku (General Public Law), Genişletilmiş yeni baskı,İstanbul,Der y.2002, Prof.Dr.B.Dinçkol ile birlikte.